Hey, je browser is verouderd!

We hebben gemerkt dat je Internet Explorer gebruikt. We raden je aan om deze website te bekijken met een van de volgende browers:

Klantenbescherming

Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 0886.263.363 in het register van de verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van de FSMA (www.fsma.be).

In volgend document schetsen we kort zoals de wet ons voorschrijft, onze dienstverlening, onze AssurMiFID -gedragsregels, informatieverstrekking via onze website, aspecten inzake informatieverstrekking, klachtenbehandeling en confidentialiteit.

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Contacteer ons kantoor om te weten in welke verzekeringstakken wij actief zijn. Wij gaan voor een zo volledig mogelijke advisering voor u en uw gezin.

Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen. 

Voor een overzicht van alle algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op de markt, verwijzen we u naar de website van de betrokken maatschappijen of naar de sectoriële catalogus;

Onze verloning

In overeenkomst met de gangbare wetgeving, heeft ons kantoor een vergoedingspolitiek opgesteld. Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u, als klant, betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk, die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor, voor de betrokken maatschappij. Voor deze vergoedingspolitiek werd een procedure uitgeschreven. Deze is terug te vinden in ons kantoorbeleid en een exemplaar ervan is te bekomen op eenvoudige aanvraag. 

Bereikbaarheid

Wij zijn steeds tot uw dienst. U kunt met ons kantoor communiceren via de telefoon, de fax, de mail. U bent ook steeds welkom op ons kantoor tijdens de openingsuren zoals vermeld op onze website of na afspraak. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor. Op uw verzoek komen wij graag bij u langs.

Klachten

Sinds het in voege treden op 28 december 2018 van de wet van 6 december 2018 wordt er verwacht van elke verzekeringstussenpersoon dat hij of zij op een professionele wijze de klachten van de consumenten, zijn op haar klanten, kan behandelen. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat iedere klager in elk geval een antwoord ontvangt. Voor de klachtenbehandeling werd binnen ons kantoor een specifieke procedure opgesteld.  Deze is terug te vinden in ons kantoorbeleid en een exemplaar ervan is te bekomen op eenvoudige aanvraag. 

Gedragsregels – Belangenconflicten

Sinds 30 april 2014 zijn de Assur-miFID gedragsregels van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van de belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. 

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. Voor dit belangenconflictenbeleid werd een procedure uitgeschreven binnen ons kantoor en is s terug te vinden in ons kantoorbeleid en een exemplaar ervan is te bekomen op eenvoudige aanvraag. 

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaar gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met en financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10 procent bezit in de stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming (en).
 • Situaties waarbij de verzekeringsondernemingen deelnemingen van minstens 10 procent bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor; 

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.

Communicatie met en via ons kantoor 

Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands of in het Frans. Wij communiceren zo veel mogelijk met u via elektronische weg. Hiertoe zal in beginsel het e-mailadres worden gebruikt dat u ons als klant opgeeft. Door de opgave van uw e-mailadres mogen wij zoals wettelijk bepaald, ervan uitgaan dat u een regelmatige gebruiker bent van het internet. Dit geeft ons de mogelijkheid voor bepaalde algemene informatieverstrekking onze hierboven vermelde website te gebruiken. Met de kennisname van dit document stemt u in met deze wijze van communicatie en juistheid van het door u opgegeven e-mailadres zoals geregistreerd bij het opmaken van uw klantenfiche. Verder bevestigt u dat u verkiest om alle wettelijke en contractuele informatie in verband met uw verzekeringscontracten, die u gesloten hebt door onze tussenkomst van onze diensten, voor zover dit kan, elektronisch te ontvangen via e-mail. U geeft tevens aan ons kantoor de toelating, tenzij anders aangegeven bij de opmaak van uw klantenfiche, om uw gegevens te gebruiken voor de volgende acties: Commerciële acties ter promotie van bepaalde verzekeringsproducten of diensten aangeboden door ons kantoor – Het doorsturen van commerciële of ander informatie over verzekeringsproducten. – U per telefoon contacteren over de hiervoor genoemde actie(s). U verklaart zich akkoord met deze wijze van communicatie.

Als u vragen hebt over een van deze onderwerpen, aarzel dan niet om contact op nemen met ons kantoor.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant ons kantoor juiste en volledige informatie aanlevert bij aanvang en tijdens de looptijd van onze dienstverlening. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In kader van onze dienstverlening zal ons kantoor u diverse documenten toezenden of aanreiken. Documenten die u steeds aandachtig moet doornemen en waarvoor u ons kantoor moet contacteren voor eventuele opmerkingen en/of toelichtingen. In ieder geval vraagt ons kantoor u om alle documenten steeds zelf te controleren en vast te stellen of deze opgesteld zijn in overeenstemming met uw verlangens en behoeften. Mocht dit niet het geval is, gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen.

Confidentialiteit

Noch ons kantoor noch u, als klant, zal vertrouwelijke informatie die betrekking heeft met onze relatie als verzekeringsnemer, doorspelen aan een derde. Hiervan kan enkel afgeweken worden als dit nodig is voor de verwezenlijking van de door u gevraagde documenten en/of gesloten verzekeringscontracten. De ondertekening van dit document houdt in dat u de juistheid van alle hierboven vermelde gegevens bevestigt en dat u kennis hebt genomen van de voorwaarden en informatie die in dit document opgenomen zijn.